Ogólne Warunki Handlowe w Chefs Culinar Sp. z o.o. dla przedsiębiorców

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako OWH) określają zasady zawierania umów dostawy oraz sprzedaży towarów oferowanych przez Chefs Culinar. Oferty Chefs Culinar skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców.
b) Postanowienia niniejszych OWH obowiązującą w relacjach handlowych z Klientami będącymi przedsiębiorcami i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży oraz dostawy zawieranej pomiędzy Chefs Culinar a nabywcą towarów oferowanych przez Chefs Culinar.
c) Użyte w niniejszych OWH wybrane zwroty oznaczają:
- Chefs Culinar: Chefs Culinar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) ul. Litewska 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416973, NIP: 9552330912, REGON: 321189055.
- Klient: nabywca towarów oferowanych przez Chefs Culinar.
- Towar: asortyment dostarczany przez Chefs Culinar Klientowi na podstawie zamówienia.
d) Niniejsze  OWH mają zastosowanie do dostawy i wysyłki towarów zamówionych przez klienta bezpośrednio w Chefs Culinar za pośrednictwem telefonu, przenośnego urządzenia mobilnego, elektronicznego systemu zamówień dostępnego w Chefs Culinar, za pośrednictwem sklepu internetowego (webshop) lub aplikacji mobilnej Chefs Culinar, e-mailem lub za pośrednictwem innych urządzeń do elektronicznej wymiany danych lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego Chefs Culinar.
e) Wraz z udostępnieniem niniejszych OWH, dotychczasowe ogólne warunki handlowe tracą swoją ważność. Niniejsze OWH wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych, w szczególności innych ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Klienta.
f) Obowiązujące OWH są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.chefsculinar.pl, w sposób umożliwiający ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie przez Klienta.
g) Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, Chefs Culinar dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części lub do ich odrzucenia bez podania przyczyny.

2. Zamówienia

a) Ceny towarów oferowanych przez Chefs Culinar ustalane są z każdym Klientem indywidualnie.
b) Oferty składane przez Chefs Culinar są niewiążące, chyba że w ich treści wyraźnie wskazano inaczej.
c) Zawarcie umowy następuje w chwili, w której Chefs Culinar dokona potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Brak reakcji ze strony Chefs Culinar nie poczytuje się jako przyjęcia zamówienia do realizacji lub zawarcia umowy. Potwierdzenie przez Chefs Culinar faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym wypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
d) Dla określenia treści i zakresu umowy obowiązującej między stronami wyłącznie właściwa jest treść zamówienia.
e) Klient winien przestrzegać wytycznych określających wymagane minimum logistyczne oraz przedział godzin składania zamówienia zgodnie z umową.

3. Dostawa

a) W odniesieniu do wszystkich zamówień obowiązują wyłącznie OWH. Zapis ten ma zastosowanie również wtedy, kiedy  Klient odsyła do swoich warunków lub potwierdza zamówienia na swoich warunkach. Odmienne od niniejszych OWH ustalenia, których Chefs Culinar nie zaakceptował wyraźnie na piśmie, nie są wiążące.
b) Zamówienia są realizowane przez Chefs Culinar w ramach obowiązującego obszaru realizacji zamówień, określonego każdorazowo i indywidualnie przy zawieraniu umowy z nowym Klientem. Chefs Culinar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy zlokalizowany będzie poza obszarem realizacji zamówień określonym w umowie.
c) Chefs Culinar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wcześniejsze zamówienia Klienta wielokrotnie nie mogły zostać zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Klient nie wykazuje wiarygodności kredytowej.
d) Chefs Culinar ustala i potwierdza terminy realizacji zamówień w miarę dostępności poszczególnych towarów.
e) Chefs Culinar nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu braku towaru w ilości i asortymencie wskazanym w zamówieniu.
f) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na odbiorcę/Klienta w momencie przekazania towaru w miejscu wydania uzgodnionym z Klientem, a w przypadku powierzenia towaru profesjonalnemu przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. Chefs Culinar zapewnia zapakowanie i transport zamówionych towarów zgodnie z przepisami.
g) Chefs Culinar nie ponosi odpowiedzialności za  realizację zamówień, w tym opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli są one spowodowane działaniem siły wyższej (w szczególności warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, aktów organów władzy lub administracji publicznej wydanych zgodnie z zakresem ich kompetencji, a także innych działań władz państwowych, uniemożliwiających lub ograniczających realizację zamówień w całości lub w części), przerwami w dostawach energii, rozruchami, zakłóceniami i przerwami w pracy, utrudnieniami w transporcie (np. warunki drogowe), strajkami. Chefs Culinar będzie zobowiązany wykazać przy tym wymagane zachowanie należytej staranności. W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa lub wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie  i sposób realizacji zamówień.

4. Gwarancja

a) O ile Chefs Culinar nie potwierdzi na piśmie określonej daty realizacji zamówienia w poszczególnych przypadkach, zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie dostępności zamówionych towarów. W takim przypadku gwarancja realizacji zamówienia w określonym terminie nie ma zastosowania.
b) Klient winien dokonać sprawdzenia towaru w momencie otrzymania zamówienia przy pracowniku Chefs Culinar. W przypadku widocznych wad towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient winien dokonać zwrotu bezpośrednio u pracownika Chefs Culinar. Reklamacje dotyczące widocznych wad towaru należy zgłaszać Chefs Culinar niezwłocznie po otrzymaniu dostawy poprzez kontakt z odpowiednim działem obsługi klienta, zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej: https://www.chefsculinar.pl/nasze-oddzialy-1082.htm, wraz z opisem wady i dowodem w postaci zdjęcia towaru. Prawidłowy odbiór towarów powinien zostać pokwitowany przy odbiorze. Jeżeli taka wada towaru zostanie rozpoznana później należy, nie później niż w terminie ostatniego dnia przydatności do spożycia wadliwego towaru, zgłosić ją w formie opisanej powyżej - w przeciwnym razie towar zostanie uznany za przyjęty bez zastrzeżeń. Powyższe nie obowiązuje w przypadku zamówienia przez Klienta towaru w obniżonej cenie o krótkim terminie przydatności do spożycia (MHD). W przypadku towarów spożywczych nieposiadających terminu przydatności do spożycia, wadę należy zgłosić nie później niż w terminie miesiąca od dnia wystawienia faktury VAT przez Chefs Culinar.
c) Jeżeli dostarczony towar ma wady, Klient może zwrócić towar do Chefs Culinar w celu dokonania oceny jakościowej przez dział jakości Chefs Culinar. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia wadliwego towaru,  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przekazanymi Klientowi przez pracownika Chefs Culinar przyjmującego zgłoszenie i przekazania Chefs Culinar wadliwego towaru (jednak wadliwy towar przekazywany do Chefs Culinar nie może posiadać innych, niezgłoszonych Chefs Culinar wad).
Na podstawie oceny jakości wadliwego towaru, Chefs Culinar wydaje decyzję uwzględniającą wniosek Klienta o skorygowanie wadliwej pozycji z rachunku Klienta lub decyzję odmowną. W przypadku decyzji odmownej, Klient może ubiegać się do Chefs Culinar o zwrot przekazanego przez Klienta towaru, w stanie nie gorszym niż w momencie przekazania towaru przez Klienta do Chefs Culinar.

5. Środki transportu i opakowania zwrotne

a) Palety, wózki transportowe, skrzynki Euro Pool, skrzynki czerwone, półki na wózek, skrzynki czarne/szare (dalej jako Środki transportu) oraz skrzynki po napojach wraz z kompletem butelek, zgodnych z zamówieniem (dalej jako Opakowania zwrotne) są własnością Chefs Culinar i będą tymczasowo udostępniane Klientowi zgodnie z ich przeznaczeniem. Z tytułu udostępnienia Klientowi Opakowania zwrotnego, Chefs Culinar pobierze od Klienta kaucję doliczoną do bieżącego zamówienia.
b) Klient powinien zwrócić Chefs Culinar Środki transportu niezwłocznie, nie później niż w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Środka transportu, a Opakowania zwrotne nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania Klientowi Opakowania zwrotnego. Środki transportu oraz Opakowania zwrotne powinny zostać zwrócone Chefs Culinar w stanie kompletnym i niepogorszonym (posortowane według klas jakości, rodzaju i gatunku) oraz nieuszkodzone.
c) W przypadku braku zwrotu przez Klienta Środków transportu w terminie określonym w punkcie b) powyżej, Chefs Culinar obciąży Klienta kosztami wartości Środków transportu zgodnie z poniższymi stawkami netto, przy czym Klient staje się ich właścicielem:  Kontener - 170 zł; Wkład pośredni - 40 zł; Skrzynka mała - 21,25 zł; Skrzynka Euro - 16,40 zł; Zasobnik Euro = 20 zł (stawki netto zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dacie rozliczenia). W przypadku braku zwrotu przez Klienta Opakowań zwrotnych w terminie określonym w punkcie b) powyżej, Chefs Culinar będzie uprawniona do zatrzymania pobranej od Klienta kaucji.

6. Płatności

a) Ceny towarów oferowanych przez Chefs Culinar ustalane są z każdym Klientem indywidualnie.
b) Cena za towar będzie określana każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
c) Klient zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, a jeżeli termin nie został tam wskazany, w terminie wynikającym z wystawionej przez Chefs Culinar faktury VAT.
d) Ceny podawane przez Chefs Culinar są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.
e) Wynagrodzenie wynikające z faktury jest wymagalne z terminem natychmiastowym, bez możliwości dokonania jakichkolwiek potrąceń ze strony Klienta. Nie istnieje możliwość potrącenia skonto.
f) Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Chefs Culinar wskazany na fakturze lub gotówką pracownikowi Chefs Culinar za pokwitowaniem wpłaty.
g) Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Chefs Culinar lub w chwili przekazania gotówki pracownikowi Chefs Culinar potwierdzonego pokwitowaniem wpłaty.
h) W razie opóźnienia w płatności całości lub części należności wynikającej z jakiejkolwiek faktury VAT, Chefs Culinar ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Jednocześnie wszystkie wynagrodzenia z  pozostałych faktur stają się natychmiast wymagalne, nawet jeżeli nie wynika to z faktury VAT. Chefs Culinar jest uprawniona do obciążania klienta za każde upomnienie (wezwanie klienta do zapłaty) kwotą w wysokości 30,00 zł (lub równowartości tej kwoty w złotych określonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wezwania do zapłaty – według wyboru Chefs Culinar), o ile Klient nie wykaże mniejszej szkody po stronie Chefs Culinar, oraz do dochodzenia wierzytelności przez przedsiębiorstwo windykacyjne i/lub na drodze sądowej na koszt Klienta.

7. Zastrzeżenie własności/poufność

a) Wszystkie towary dostarczane przez Chefs Culinar pozostają wyłączną własnością Chefs Culinar aż do uiszczenia za nie całości ceny przez Klienta. Niezależnie od korzystania z towaru na własne potrzeby, Klient jest uprawniony do rozporządzania towarem tylko w normalnym obrocie handlowym za odpowiednim świadczeniem wzajemnym. Jeżeli Klient sprzedaje towar na kredyt (z odroczonym terminem płatności), do czasu uiszczenia Chefs Culinar całości ceny za towar, ma obowiązek dokonać przeniesienia należności od swoich kupujących („Wierzytelności”) na rzecz Chefs Culinar. Zabrania się innego dysponowania towarami przez Klienta, w szczególności dotyczy to zastawu. O zajęciu towarów przez stronę trzecią należy niezwłocznie poinformować Chefs Culinar. Ponadto, Klient przeniesie na Chefs Culinar wszelkie roszczenia, które przysługują mu lub zostały przez niego uzyskane na skutek uszkodzenia, pogorszenia, kradzieży lub utraty towaru w wyniku obowiązujących przepisów lub porozumienia umownego z osobami trzecimi, w szczególności z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Klient ma prawo do dochodzenia Wierzytelności od swoich klientów tak długo, dopóki zgodnie z umową nie spełni wobec Chefs Culinar obowiązku dokonania płatności.
b) Aż do momentu uregulowania wszelkich należności przez Klienta, Chefs Culinar jest uprawniony do zakazania dalszej odsprzedaży towarów sprzedanych z zastrzeżeniem własności i do żądania natychmiastowego zwrotu tych towarów i objęcia ich w posiadanie, w szczególności, jeżeli Chefs Culinar poweźmie informacje o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Klienta, w szczególności o złożeniu przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta z powodów wymienionych w art. 13 Prawa upadłościowego lub złożenia przez Klienta oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub gdy sytuacja ekonomiczna Klienta uległa pogorszeniu w porównaniu z warunkami występującymi w momencie zawarcia umowy/potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
c) W celu odebrania towarów Klient nieodwołalnie przyznaje Chefs Culinar prawo wstępu do jego pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz do odbioru towarów pochodzących z zasobów Chefs Culinar.
d) Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, prawnych, technicznych i technologicznych uzyskanych przy współpracy z Chefs Culinar, mogących stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) Jakiekolwiek informacje poufne, przez które rozumie się informacje techniczne, handlowe, finansowe, kosztowe przekazane w związku z realizacją  współpracy nie mogą być przekazywana osobom/podmiotom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie trwania współpracy oraz w okresie 10 lat po jej ustaniu.

8. Odpowiedzialność cywilna

a) Odpowiedzialność Chefs Culinar w związku z zawarciem umowy/zamówienia lub niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy/zamówienia jest ograniczona do wartości zamówionych towarów w ramach zamówienia, z którym wiąże się roszczenie Klienta, chyba że szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Chefs Culinar. Nie dotyczy to roszczeń wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w zakresie regulacji o odpowiedzialności za produkt.
b) Chefs Culinar nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

9. Zwrot

a) Klient nie ma prawa zwrotu zamówionych towarów, w tym artykułów spożywczych, chyba że jest to spowodowane ich wadami i odbywa się zgodnie z pkt 3 i pkt 4 OWH lub jest Opakowaniem zwrotnym i odbywa się zgodnie z pkt 5 OWH.
b) Zwrot towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Chefs Culinar i Klienta, przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Klienta.

10. Miejsce świadczenia i jurysdykcja

a) Miejscem realizacji świadczenia jest miejsce dostawy uzgodnione z Klientem. Wszelkie spory powstałe w związku z umową i zamówieniami oraz OWH, w tym płatnościami z tytułu realizacji zamówień, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Chefs Culinar.
b) OWH oraz zawierane na ich podstawie umowy podlegają prawu polskiemu. Stosunki prawne z Klientem reguluje wyłącznie prawo polskie.

11. Częściowa nieskuteczność

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH staną się w całości lub częściowo nieskuteczne bądź niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to mocy wiążącej pozostałych postanowień OWH i umów na poszczególne dostawy towarów. W zastępstwie nieskutecznego lub niemożliwego do zastosowania postanowienia lub w celu uzupełnienia luki w postanowieniach umowy, strony uzgodnią postanowienie, które w sposób prawnie skuteczny najbardziej jest zbliżone do celu zamierzonego przez strony lub celu, jaki byłby zgodny z sensem umowy, gdyby taki punkt został uwzględniony w momencie uzgadniania postanowień umownych.

12. Dane osobowe

a) Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Klienta jest Chefs Culinar.
b) W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Klientów, Chefs Culinar wprowadza zespół zasad i reguł dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych Klientów.
c) Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Chefs Culinar zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej online na stronie internetowej pod adresem www.chefsculinar.pl.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsze OWH zostały doręczone Klientowi w trakcie rejestracji w bazie klientów Chefs Culinar.